PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens en maakt duidelijk voor welke doeleinden deze gegevens kunnen worden gebruikt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van (persoons)gegevens
De te verwerken (persoons)gegevens zijn afhankelijk van het soort relatie. De relaties zijn onder te verdelen in:

 1. Bedrijven/organisaties die een aanvraag indienen voor het laten organiseren van een evenement door Stichting Zin (aanvragers);
 2. Bedrijven/organisaties die met Stichting Zin een overeenkomst sluiten tot het organiseren van een evenement (opdrachtgevers);
 3. Goede doelen-organisaties voor wie de opdrachtgever haar werknemers werkzaamheden laat uitvoeren tijdens een evenement van Stichting Zin;
 4. Werknemers van de opdrachtgever die deelnemen aan evenement van Stichting Zin (deelnemers).

Van de aanvragers, opdrachtgevers en goede doelen-organisaties kan Stichting Zin de volgende gegevens verwerken:

 • organisatie-/bedrijfsnaam;
 • voor- en achternaam contactpersoon;
 • functie contactpersoon;
 • zakelijke adresgegevens;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres(sen).

Stichting Zin kan slechts de voor- en achternaam en het zakelijke e-mailadres van de deelnemers verwerken.
Indien een deelnemer rechtstreeks contact zoekt met Stichting Zin – met vragen over een evenement – kan tevens het telefoonnummer en privé-e-mailadres van betrokkene worden verwerkt.

Doel verwerking (persoons)gegevens
Stichting Zin verwerkt de (persoons)gegevens:

 1. om telefonisch contact op te kunnen nemen en/of de relatie schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen;
 2. om het evenement goed te kunnen organiseren en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 3. voor het verstrekken van deelnemerslijsten aan de goede doelen-organisaties, voor wie de deelnemers tijdens een evenement werkzaamheden verrichten;
 4. voor het per e-mail versturen van evaluatieformulieren aan de opdrachtgever en/of de deelnemers aan een evenement. In eventuele evaluatieverslagen worden geen persoonsgegevens opgenomen. Indien een deelnemer ervoor kiest om persoonlijke contactgegevens te melden, bijvoorbeeld om zijn/haar evaluatie nader toe te lichten of omdat de deelnemer een klacht, wens of suggestie uit, dan verwerkt Stichting Zin deze persoonsgegevens alleen voor dat doel;
 5. voor marketingdoeleinden en het verstrekken van informatie (nieuwsbrieven) over de activiteiten van Stichting Zin. De persoonsgegevens van de deelnemers zullen nooit voor dit doel worden gebruikt;
 6. voor het toezenden van tijdens een evenement gemaakte foto’s en filmmateriaal aan zowel opdrachtgever als deelnemers van een evenement. Stichting Zin kan de foto’s en het filmmateriaal ook gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden, waaronder gebruik van sociale media.
  Als een deelnemer niet op foto’s en/of filmmateriaal wil voorkomen, kan betrokkene dit voorafgaand of tijdens het evenement bij Stichting Zin aangeven.
  Indien een deelnemer niet wil voorkomen op voor marketing- en/of promotiedoeleinden, waaronder gebruik van sociale media, te gebruiken foto’s en/of filmmateriaal, kan dit ook na afloop van het evenement worden aangegeven.
  Foto’s en/of filmmateriaal waarop personen jonger dan 18 jaar voorkomen, worden nooit gebruikt voor marketing- en/of promotiedoeleinden, waaronder gebruik van sociale media, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Delen met anderen
Stichting Zin verstrekt (persoons)gegevens uitsluitend aan goede doelen-organisaties, voor wie de deelnemers tijdens een evenement werkzaamheden verrichten.
(Persoons)gegevens worden alleen aan anderen verstrekt, als dit voortvloeit uit een wettelijk voorschrift of ter uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Bewaartermijn
Stichting Zin bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De (persoons)gegevens van de deelnemers aan een evenement worden in ieder geval drie jaar na de datum van een evenement verwijderd.

Informatie, correctie en verwijdering van (persoons)gegevens
Relaties en deelnemers aan een evenement kunnen contact opnemen met Stichting Zin voor:

 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • informatie over de wijze waarop Stichting Zin (persoons)gegevens verwerkt;
 • het corrigeren en wissen van (persoons)gegevens.